دانشمندان در دانشگاه ناتینگهام شرح می دهند که درجه حرارت صورت که می تواند به سادگی از طریق دوربین های حرارتی اندازه گیری شود شدیدا به فشارهای ذهنی وابسته می باشد و  مشخص شده که این اثر بیشتر در بین سینوس ها در اطراف بینی دیده می شود و در صورت انجام وظایف بیشتر و مشکلتر، درجه حرارت صورت نیز کاهش می یابد.

نتایج نشان می دهد هنگامی که افراد به طور کامل بر روی یک وظیفه متمرکز می شوند، میزان تنفس آنها تغییر می کند به طوری که سیستم عصبی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین ممکن است انحراف جریان خون از چهره به قشر مغزی به عنوان تقاضای روانی افزایش یابد، اگرچه این موضوع تحقیق بیشتری می طلبد.